1. Let op: het is erg druk, houd rekening met vertragingen van circa 2 tot 3 werkdagen. Meer informatie

  Vertragingen: circa 2-3 dagen. Lees meer

 2. De nieuwe ATX App is live! Download en probeer nu

 3. Gratis verzending in Nederland vanaf € 2.500,-

 4. Onze retourtermijn is verlengd tot 30 dagen

 5. Kopersbescherming en 3 jaar garantie op onze gecertificeerde equipment

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

Klik hier om deze algemene voorwaarden als PDF-bestand te openen en op te slaan. Klik hier om de algemene voorwaarden voor consumenten te bekijken.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Wederpartij: derde die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Dag: kalenderdag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Fitness Seller B.V.

Vestigings- en bezoekadres:
Dr Nolenslaan 113
6136 GM, Sittard
Nederland

Telefoonnummer: +31 855 800 800
E-mailadres: info@fitness-seller.nl

KVK-nummer: 63562162
BTW-indentificatienummer: NL855292775B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fitness Seller en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Fitness Seller en een wederpartij die handelt vanuit zijn bedrijf of beroep. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die Fitness Seller sluit met consumenten, mensen die niet handelen vanuit een bedrijf of beroep.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden elektronisch aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Slechts na het doorlezen en acceptatie van deze algemene voorwaarden is het voor de wederpartij mogelijk met Fitness Seller een overeenkomst op afstand te sluiten. Indien de wederpartij dit wenst wordt op eerste verzoek kosteloos door Fitness Seller een afschrift van de algemene voorwaarden per elektronische post dan wel per reguliere post aan de wederpartij verzonden.

Artikel 4 - Verwerping andere algemene voorwaarden

Nu deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing zijn verwerpt Fitness Seller hierbij uitdrukkelijk alle andere door de wederpartij gebruikte afwijkende algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden.

Artikel 5 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten, evenals afwijkingen in de specificaties van niet gekalibreerde producten, binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het betreffende aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief BTW;
 • de eventuele leveringskosten, die aan het einde van een bestelling worden weergegeven;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • indien de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen is.

Artikel 6 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de wederpartij door deze aanvaarding langs elektronische weg kenbaar te hebben gemaakt. Fitness Seller bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7 - De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn gesteld in euro en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Aanbiedingen zijn geldig zolang als de voorraad van het aangeboden product strekt.
De betaling van producten kan, voor zover dit technisch mogelijk is, geschieden onder rembours of door vooruitbetaling via bankoverschrijving. Indien de wederpartij ervoor kiest de bestelde goederen in het magazijn af te halen is het eveneens mogelijk om contant te betalen. Wanneer de betaling niet door middel van vooruitbetaling geschiedt, kan er voor speciale producties en producten die op bestelling worden gemaakt een aanbetaling vereist worden van maximaal de helft van de aankoopprijs. 
Voor bestellingen binnen Nederland en België gelden uitsluitend de prijzen in de webshop onder www.fitness-seller.nl.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

Fitness Seller staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van het geleverde product, voor zover er sprake is van normaal gebruik van de geleverde producten. Op geleverde producten wordt 6 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen in de specificaties van niet gekalibreerde producten, bijvoorbeeld het gewicht van gietijzeren halterschijven, komen niet voor garantie in aanmerking.

Hoewel een groot deel van de door Fitness Seller aangeboden producten bestemd is voor professionele toepassingen is een deel van de producten enkel bestemd voor de particuliere markt, wat wil zeggen dat deze producten zijn gefabriceerd voor een gebruik van maximaal twee uur per dag binnen de standaard toepassingen van het product. Indien de wederpartij voornemens is om de producten binnen zijn bedrijfsvoering intensiever te gebruiken dan de vermelde uren of de standaard toepassingen, verzoekt Fitness Seller de wederpartij contact op te nemen om per geval te kunnen nagaan welke garanties gegeven kunnen worden, afhankelijk van de wensen ten aanzien van het gebruik van de producten.

Indien de wederpartij zonder voorafgaand overleg overgaat tot het bestellen van producten bij Fitness Seller met de intentie om de producten professioneel in te zetten en intensiever te gebruiken, wijst Fitness Seller iedere aansprakelijkheid van de hand voor gebreken die ontstaan zijn door een te intensief gebruik van de geleverde producten.

Artikel 9 - Levering van producten

 1. De verzending van artikelen geschiedt door een pakketdienst of transporteur. Bestelde goederen worden geleverd tot aan de eerste gelijkvloerse afsluitbare deur. Een transportverzekering sluit Fitness Seller principieel zonder verdere kosten voor u af.
 2. De verzendkosten en eventueel voorkomende rembourskosten worden u in het aanbod medegedeeld zodat er voor u geen verdekte kosten zullen ontstaan. Voor leveringen op niet- landvaste eilanden kan er een toeslag op de verzendkosten ontstaan, die de klant individueel medegedeeld wordt.
 3. Wanneer een bestelling producten bevat die niet leverbaar zijn zal de volledige bestelling worden vastgehouden totdat alle producten leverbaar zijn. Fitness Seller brengt extra verzendkosten in rekening, indien u de bestelling in meerdere leveringen wenst te ontvangen.
 4. Indien een verzending bij u wordt aangeboden wanneer u niet thuis bent, ontvangt u van de leverancier een kaart in uw brievenbus of een bericht per e-mail. U dient dan binnen een aantal werkdagen contact op te nemen met de leverancier. Indien u deze termijn niet in acht neemt, wordt de verzending geretourneerd naar Fitness Seller. Fitness Seller brengt u de verzendkosten nogmaals in rekening, indien u de bestelling alsnog wenst te ontvangen.
 5. Transportbeschadigingen aan een geleverd product moeten bij ontvangst van het product gelijk bij de leverancier gemeld worden. Verdekte transportbeschadigingen dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld aan Fitness Seller. Minimale vliegroest en lichte lakschade op krasgevoelige producten komen niet voor garantie in aanmerking.
 6. Fitness Seller zal betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of een product niet leverbaar is.
 7. Indien levering van een bepaald product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat over op de wederpartij nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de wederpartij.

Artikel 11 - Auteursrechten op geïndividualiseerde ontwerpen

 1. Indien de ondernemer een eigen ontwerp of eigen teksten aanlevert voor de individualisering van een product, garandeert de ondernemer dat de aangeleverde teksten en beeldmaterialen (afbeeldingen, logo’s, illustraties) geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander recht van een derde, of dat de ondernemer volledig gerechtigd en bevoegd is om de betreffende intellectuele eigendommen van derden te gebruiken. Eventuele inbreuken op auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom komen in dat geval volledig voor rekening van de ondernemer.
 2. De ondernemer vrijwaart Fitness Seller tegen alle vorderingen en aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De ondernemer is aansprakelijk voor de eventuele schade van Fitness Seller die uit rechtsgeldige vorderingen van derden terzake voortvloeit en vergoedt aan Fitness Seller alle daaruit voortvloeiende kosten.
 3. Aangeleverde teksten en beeldmaterialen mogen niet obsceen, denigrerend, discriminerend of onwettig zijn en mogen niet de privacy van een ander schenden.
 4. Fitness Seller behoudt zich te allen tijde het recht voor om aangeleverde ontwerpen te weigeren.

Artikel 12 - Geschillen

Op door Fitness Seller gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.